REGULAMIN

systemu City By Bike

[Obowiązuje od 15 kwietnia 2017 r.]

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu City By Bike zwanego również City By Bike uruchomionego w m. Katowice.

2. Regulamin City By Bike wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.citybybike.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska. S.A., z siedzibą w Warszawie.

3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A.

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

e-mail: bok@citybybike.pl

Tel.: 32 630 61 61 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej.

 

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Katowice Bike, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie Katowice Bike. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie Katowice Bike.

2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w City By Bike i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Katowice Bike.

3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą City By Bike w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą Systemu City By Bike.

4. System City By Bike – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

5. Klient – uczestnik Systemu Katowice Bike, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Katowice Bike.

6. Serwis City By Bike – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Katowice Bike.

7. Biuro Obsługi Klienta City By Bike (BOK Katowice Bike) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom całodobowy kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez:

a. infolinię pod nr tel.: 32 630 61 61

b. pocztę elektroniczną pod adresem bok@citybybike.pl

Informacje o funkcjonowaniu BOK dostępne są na stronie internetowej www.citybybike.pl.

8. Stacja City By Bike – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie City By Bike oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal Katowice Bike. Lista Stacji City By Bike znajduje się na stronie internetowej www.citybybike.pl.

9. Terminal Katowice Bike– urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Katowice Bike.

10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w City By Bike oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w Katowice Bike. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie City By Bike Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu Katowice Bike: Śląską Kartę Usług Publicznych, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:

a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,

b. Śląską Kartę Usług Publicznych (ŚKUP) – zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

c. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. wraz z numerem PIN,

d. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( tj. Dz.U. 2016 poz. 1572) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.citybybike.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e, przy terminalu.

11. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat City By Bike będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.citybybike.pl.

12. Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie City By Bike – cennik części i usług związanych z naprawą bądź odtworzeniem roweru

13. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu Katowice Bike, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu City By Bike zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.

14. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu City By Bike wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Katowice Bike, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

15. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony.

16. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

17. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Katowice.

18. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji City By Bike przy pomocy Identyfikatora klienta lub w sposób opisany w punkcie II.10. Proces wypożyczenia, określa punkt VII. Regulaminu.

19. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji Katowice Bike. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.

20. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.

21. Bon promocyjny – Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie City By Bike za pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji.

22. Blokada konta – środek prewencyjny z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

 

III. Zasady ogólne korzystania z City By Bike

1. Warunkiem korzystania z Systemu City By Bike jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z City By Bike jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Katowice Bike. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Katowice. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail bok@citybybike.pl, pocztą na adres Operatora lub osobiście w siedzibie BOK Katowice Bike.

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu.

6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu Katowice Bike.

3. Korzystanie z rowerów Systemu City By Bike może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji City By Bike do momentu zwrotu do Stacji Katowice Bike. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji City By Bike do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji Katowice Bike.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK City By Bike oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu City By Bike przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Katowice Bike, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Katowice Bike”.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK Katowice Bike.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Katowice Bike.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów danego systemu samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając Środków Transportu Miejskiego.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu City By Bike jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.

2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.citybybike.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji w BOK Katowice Bike, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK City By Bike oraz przy pomocy karty płatniczej z możliwością obciążenia w Terminalu Katowice Bike, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.citybybike.pl, aplikację Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK City By Bike wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,

c. numer PESEL,

d. numeru telefonu komórkowego,

e. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą z możliwością obciążenia,

f. wykształcenie (opcjonalnie),

g. zawód (opcjonalnie)

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Katowice Bike, Klient podaje następujące dane osobowe, które ma obowiązek uzupełnić o pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty b i c, najpóźniej do 24 godzin po rejestracji:

a. numer telefonu komórkowego.

b. imię i nazwisko,

c. numer karty płatniczej z możliwością obciążenia.

5. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu City By Bike Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz BOK City By Bike – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu City By Bike o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie Katowice Bike.

6. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 922). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu City By Bike. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: www.citybybike.pl,

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania City By Bike i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

8. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach Katowice Bike, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie Katowice Bike, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów City By Bike danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

9. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny Katowice Bike. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

10. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

11. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.

12. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Katowice Bike oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Katowice Bike.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu City By Bike może być dokonywana poprzez:

a. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta, lub

b. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.citybybike.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora. Forma płatności może być dowolnie zmieniana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Systemie City By Bike udostępnionej poprzez www.citybybike.pl.

2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty płatniczej następuje w momencie rejestracji, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu City By Bike , podczas kontaktu z BOK Katowice Bike, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.

3. Forma płatności może być wielokrotnie zmieniana, po zalogowaniu się na stronie www.citybybike.pl, w zakładce Moje Konto.

4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

5. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

 

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,

b. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z BOK Katowice Bike, z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Katowice Bike:

a. w przypadku roweru zamkniętego elektrozamkiem; po uprzednim uruchomieniu Terminala Katowice Bike, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala City By Bike komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu City By Bike oraz sygnałem dźwiękowym.

b. w przypadku roweru przypiętego wyłącznie zamkiem szyfrowym; za pomocą Terminala Katowice Bike, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numery podane na terminalu: 32 630 61 61 (automat zgłoszeniowy – koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów),

3. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.

4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu Katowice Bike, aplikacji Nextbike oraz w BOK Katowice Bike. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.

5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK City By Bike i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Katowice Bike.

7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK City By Bike telefon komórkowy.

9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.

10. Maksymalna waga Klienta i bagażu nie może przekroczyć 120 kg.

11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji City By Bike Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK Katowice Bike. Pracownik BOK City By Bike poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower City By Bike jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Katowice Bike. Nie wolno używać rowerów City By Bike w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK Katowice Bike. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK City By Bike oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji Katowice Bike.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Katowice Bike.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK City By Bike przez cały czas wypożyczenia roweru.

 

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Rekomenduje się, aby Klient upewnił się, że rower został zwrócony w Systemie Katowice Bike. Może dokonać tego poprzez zalogowanie się w Terminalu Katowice Bike, za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK Katowice Bike.

2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji City By Bike lub awaria Stacji Katowice Bike) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji Katowice Bike, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala City By Bike oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą strony www.citybybike.pl, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK Katowice Bike.

3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.

4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. W innym przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobligowany jest poinformować BOK City By Bike maksymalnie do 7 dni od zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.citybybike.pl oraz na Terminalach City By Bike Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu Katowice Bike, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą,. do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu City By Bike o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 150-minutowego wypożyczenia wynosi 6,00 zł.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych piętnastu minut wypożyczenia.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

5. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu City By Bike opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych wypożyczeń rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar Katowice Bike.

 

XII. Odpowiedzialność

1 Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu City By Bike i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail bok@citybybike.pl,

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.

12. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio na adres pocztowy Operatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIV. Odstąpienie od Umowy:

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email bok@citybybike.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny bok@citybybike.pl lub adres pocztowy Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.

4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, inne, wskazane w wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail podany pod czas rejestracji Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK City By Bike w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

 

 

Tabela Opłat City by bike

Opłata inicjalna: 10 zł**
od 2 do 15 minuty: 0
od 16 do 60 minuty 1
Druga godzina 2
Trzecia godzina. 3
Czwarta i każda nastena 4
Przekroczenie 12 h wypożyczenia + koszty wypożyczenia 200
Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji 50 + 5 zł/km
Wartość roweru w przypadku kradzieży lub zniszczenia 2000
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie City by bike.

NAZWA

j.m.

CENA*

VAT 23%

OGÓŁEM

Adapter widelca

szt.

84,00 zł

19,32 zł

103,32 zł

Błotnik przód

szt.

9,50 zł

2,19 zł

11,69 zł

Błotnik tył

szt.

9,50 zł

2,19 zł

11,69 zł

Chip

szt.

24,78 zł

5,70 zł

30,48 zł

Dętka 26 x 2.125

szt.

8,40 zł

1,93 zł

10,33 zł

Dzwonek

szt.

3,60 zł

0,83 zł

4,43 zł

Dźwignia hamulca, prawa strona

szt.

9,92 zł

2,28 zł

12,20 zł

Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna

szt.

0,60 zł

0,14 zł

0,74 zł

Hamulec rolkowy

szt.

134,90 zł

31,03 zł

165,93 zł

Kierownica

szt.

17,81 zł

4,10 zł

21,91 zł

Klocki hamulcowe

szt.

4,70 zł

1,08 zł

5,78 zł

Komplet hamulców (szczęki)

szt.

15,57 zł

3,58 zł

19,15 zł

Korba lewa

szt.

19,50 zł

4,49 zł

23,99 zł

Korba z zębatką

szt.

28,00 zł

6,44 zł

34,44 zł

Kostka elektryczna

szt.

6,30 zł

1,45 zł

7,75 zł

Koszyk

szt.

8,85 zł

2,04 zł

10,89 zł

Lampka przód

szt.

19,93 zł

4,58 zł

24,51 zł

Lampka tył

szt.

11,63 zł

2,67 zł

14,30 zł

Linka (cięgno) hamulca

szt.

2,46 zł

0,57 zł

3,03 zł

Linka (cięgno) przerzutki

szt.

1,90 zł

0,44 zł

2,34 zł

Łańcuch

szt.

5,70 zł

1,31 zł

7,01 zł

Mocowanie koszyka

szt.

18,06 zł

4,15 zł

22,21 zł

Mocowanie osłony łańcucha

szt.

6,72 zł

1,55 zł

8,27 zł

Odblask tylny

szt.

1,59 zł

0,37 zł

1,96 zł

Opona 26 x 2.125

szt.

27,41 zł

6,30 zł

33,71 zł

Osłona bagażnika(tył)

szt.

24,61 zł

5,66 zł

30,27 zł

Osłona łańcucha

szt.

5,70 zł

1,31 zł

7,01 zł

Pancerz linki hamulca

m.b.

1,67 zł

0,38 zł

2,05 zł

Pancerz przerzutki

m.b.

2,11 zł

0,49 zł

2,60 zł

Para pedałów

szt.

13,26 zł

3,05 zł

16,31 zł

Piasta przód(dynamo)

szt.

164,90 zł

37,93 zł

202,83 zł

Piasta tylna

szt.

130,05 zł

29,91 zł

159,96 zł

Popychacz do przerzutki

szt.

8,87 zł

2,04 zł

10,91 zł

Przednie koło z dynamem

szt.

196,00 zł

45,08 zł

241,08 zł

Przerzutka z modułem sterującym

szt.

20,40 zł

4,70 zł

25,10 zł

Przewody oświetlenia

m.b.

5,12 zł

1,18 zł

6,30 zł

Rama rowerowa

szt.

457,38 zł

105,20 zł

562,58 zł

Rękojeść lewa

szt.

5,49 zł

1,26 zł

6,75 zł

Rękojeść prawa

szt.

4,71 zł

1,08 zł

5,79 zł

Siodło

szt.

15,30 zł

3,52 zł

18,82 zł

Skrzydełka reklamowe

szt.

33,60 zł

7,73 zł

41,33 zł

Stery kierownicy

szt.

5,69 zł

1,31 zł

7,00 zł

Stopka / Podpórka

szt.

14,40 zł

3,31 zł

17,71 zł

Support 115mm

szt.

12,56 zł

2,89 zł

15,45 zł

Szprycha przód

szt.

0,27 zł

0,06 zł

0,33 zł

Szprycha tył

szt.

0,27 zł

0,06 zł

0,33 zł

Sztyca

szt.

15,63 zł

3,59 zł

19,22 zł

Śruba hamulca rolkowego

szt.

19,90 zł

4,58 zł

24,48 zł

Śruba regulacyjna dźwigni hamulca

szt.

0,62 zł

0,14 zł

0,76 zł

Tylne koło 3 biegowe

szt.

148,50 zł

34,16 zł

182,66 zł

Widelec

szt.

43,00 zł

9,89 zł

52,89 zł

Wspornik kierownicy

szt.

16,93 zł

3,89 zł

20,82 zł

Zacisk sztycy

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Zamek szyfrowy ABUS

szt.

56,10 zł

12,90 zł

69,00 zł

Elektrozamek

szt.

672,00 zł

154,56 zł

826,56 zł

*Może ulec zmianie.

 

 
 
 

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze

Pogoda w Katowicach

dziś, poniedziałek, 18 marca 2019
Pogodnie Ciśnienie: 1015.72 hPa, wiatr: 5.65 km/h
jutro
pojutrze
za 2 dni

Pliki do pobrania

 
rodo

Drogi Użytkowniku,

od 25 maja zacznie być stosowane Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku ze zmianą przepisów, Nextbike Polska SA. wprowadza nową Politykę Prywatności. Znajdują się w niej informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych, a także uprawnień, które RODO przyznaje podmiotom danych.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół Nextbike Polska